Hlavní navigace:


Hlavní stránka » Podnikatelé, podniky a municipality v obsluze poboček » Platební styk » Hotovostní operace

Hotovostní operace

Od 30. 12. 2016 jsou v platnosti nové sazebníky

Výběry

   
Poplatek je hrazen vždy z účtu  
Výběr hotovosti v Kč z Běžného účtu v Kč 75,-
Výběr hotovosti v cizí měně z Běžného účtu ve stejné cizí měně 75,-
Výběr hotovosti v cizí měně z Běžného účtu v jiné cizí měně 75,-
Výběr hotovosti v Kč z účtu v cizí měně 2,0 %, min. 50,-
Výběr hotovosti v cizí měně z účtu v Kč 2,0 %, min. 50,-
Položka vzniklá z výběru hotovosti v Kč nebo cizí měně z Běžného účtu vedeného v Kč nebo cizí měně zdarma
Expresní hotovostní výběr v objemu od 0,5 mil Kč (včetně) nebo protihodnotě v cizí měně, který nebyl nahlášen ve stanovené lhůtě zdarma
Výplata hotovosti v Kč uzavřeným obalem (realizovaná jedním šekem) příplatek 500,-

Položky hotovostních výběrů platí také pro proplacení soukromého šeku v hotovosti.

Vklady

   
Poplatek je hrazen buď v hotovosti složitelem, nebo z účtu, na který se vkládá, je-li složitel oprávněnou osobou k tomuto účtu1)  
Zpracování vkladu přes přepážku platných adjustovaných Kč bankovek do limitu 0,5 mil Kč včetně a vklad mincí nebo smíšený vklad bankovek a mincí v Kč (v případě, že vklad obsahuje do 50 kusů mincí včetně) na Běžný účet v Kč klienta FOP nebo PO a vklad platných cizoměnových bankovek (v protihodnotě do limitu 0,5 mil Kč včetně) na Běžný účet v cizí měně klienta FOP nebo PO do 15 vkladů včetně za kalendářní měsíc předaný majitelem účtu nebo oprávněnou osobou1), nebo zaměstnancem majitele účtu2) zdarma
Zpracování vkladu přes přepážku platných adjustovaných Kč bankovek do limitu 0,5 mil Kč včetně a vklad mincí nebo smíšený vklad bankovek a mincí v Kč (v případě, že vklad obsahuje do 50 kusů mincí včetně) na Běžný Kč účet klienta FOP nebo PO a vklad platných cizoměnových bankovek na Běžný účet v cizí měně klienta FOP nebo PO za 16. a každý další vklad v kalendářním měsíci předaných majitelem účtu nebo oprávněnou osobou1), nebo zaměstnancem majitele účtu2) 75,-
Zpracování vkladu bankovek Kč na Běžný účet v Kč klienta FOP nebo PO, vklad cizoměnových bankovek na Běžné účty v cizí měně klienta FOP nebo PO, zpracování vkladu mincí a smíšeného vkladu bankovek a mincí v Kč v případě, že vklad obsahuje do 50 kusů Kč mincí včetně na Běžný účet v Kč klienta FOP a PO, realizovaných na základě smluvního vztahu uzavřeným obalem v rámci provozní doby a nočním trezorem. zdarma
Zpracování vkladu nad 0,5 mil Kč přes přepážku platných adjustovaných Kč bankovek nebo smíšeného vkladu bankovek a mincí Kč (v případě, že vklad obsahuje do 50 kusů mincí včetně) na Běžný účet v Kč klienta FOP nebo PO a vkladu platných cizoměnových bankovek (nad protihodnotu 0,5 mil Kč) na Běžný účet v cizí měně klienta FOP nebo PO. 75,-
Položka vzniklá z vkladu hotovosti v Kč nebo cizí měně na Běžné účty vedené v Kč nebo cizí měně 9,-
Zpracování vkladu hotovosti v Kč nebo v cizí měně na Běžné účty vedené v Kč nebo cizí měně provedeného třetí osobou3) 75,-
Zpracování vkladu mincí a smíšeného vkladu bankovek a mincí v Kč (v případě, že vklad obsahuje více než 50 ks mincí) vkládaného na Běžný účet přes pokladní přepážku, včetně vkladu ve prospěch účtu vedeného u jiné banky v tuzemsku 3,0 % z celkové vkládané částky, min. 100,–
Zpracování vkladu mincí a smíšeného vkladu bankovek a mincí v Kč na Běžný účet v Kč klienta FOP a PO předaného na základě smluvního vztahu uzavřeným obalem a nočním trezorem (v případě, že vklad obsahuje více než 50 kusů mincí) 1,0 % z celkové vkládané částky, min. 70,–
Zpracování vkladu bankovek v Kč nebo vkladu bankovek a mincí v Kč (v případě, že vklad neobsahuje více než 50 kusů mincí) na Běžný účet v cizí měně - vklady realizované přes pokladní přepážku; zpracování vkladu bankovek a mincí v Kč (bez ohledu na počet mincí v obalu) na Běžný účet v cizí měně klienta FOP a PO - vklady předané na základě smluvního vztahu uzavřeným obalem v rámci provozní doby banky a nočním trezorem 2,0 %, min. 50,-
Zpracování vkladu cizoměnových bankovek, které se běžně nakupují, na Běžné účty v Kč - vklady realizované přes pokladní přepážku, vklad cizoměnových bankovek, které se běžně nakupují, na Běžný účet v Kč klienta FOP a PO prováděný na základě smluvního vztahu uzavřeným obalem v rámci provozní doby banky a nočním trezorem 2,0 %, min. 50,-
Zpracování vkladu mincí v EUR na účet v cizí měně klienta FOP nebo PO realizovaný přes přepážku nebo na základě smluvního vztahu uzavřeným obalem a nočním trezorem4) 10,0 %
Zpracování vkladu cizoměnových bankovek, které se běžně nenakupují, (např. bankovek v prekluzivní lhůtě a poškozených bankovek) na účet v cizí měně 10,0 %
Zpracování vkladu cizoměnových bankovek, které se běžně nenakupují, (např. bankovek v prekluzivní lhůtě a poškozených bankovek) na účet v Kč 10,0 %
Zpracování vkladu mincí v EUR na Kč účet klienta FOP nebo PO realizovaný přes přepážku nebo na základě smluvního vztahu uzavřeným obalem a nočním trezorem4) 10,0 %
Výměna Kč do 100 kusů vč. jedné nominální hodnoty, jsou-li bankovky a mince roztříděné podle nominální hodnoty zdarma
Ostatní případy výměny Kč 3,0 % z vyměňované částky, min. 100,-

Další služby

   
Vklady hotovostí v Kč na účty vedené v ČNB (realizované prostřednictvím nočního trezoru nebo uzavřeného obalu), za jednotlivou položku 200,-
Zpracování vkladu hotovosti v Kč přes přepážku ve prospěch účtu vedeného u jiné banky v tuzemsku vyjma vkladu na ČNB a dceřinou společnost
- super expres (předávaný v den splatnosti do 12.30 hod.)
2,0 %, min. 200,-
Zpracování vkladu hotovosti v Kč přes přepážku ve prospěch účtu vedeného u jiné banky v tuzemsku vyjma vkladu na ČNB a dceřinou společnost 149,-
Zpracování vkladu hotovosti v Kč přes přepážku ve prospěch účtů dceřiných společností Komerční banky vedených u jiné banky - MPSS a KB PS bez poplatku

1) Osoba uvedená v podpisovém vzoru k účtu klienta.

2) Na pokladní složence je uvedeno razítko firmy majitele účtu.

3) Třetí osoba je osoba, která není majitelem účtu nebo oprávněnou osobou, ve prospěch kterého je prováděna platba v hotovosti.

4) V případě smíšeného vkladu bankovek a mincí EUR se tento vklad typuje ve dvou položkách (samostatně bankovky a mince) pokud smíšený vklad obsahuje více než 10 ks mincí. U vkladu přes přepážku klient předloží dvě složenky v závislosti na výši vkladu, u vkladu uzavřeným obalem nebo nočním trezorem klient vloží do obalu dvě složenky pro vklad bankovek i mincí. V opačném případě je vklad pořízen jako vklad mincí. Smíšený vklad s nižším počtem mincí je typován jako vklad bankovek, které se běžně nakupují.

Poplatky za hotovostní služby a transakce uvedené v Sazebníku KB se vždy odvíjí od účtu, resp. od segmentu majitele účtu. U hotovostních transakcí, které probíhají mimo účet klienta KB tzn. výměna, směnárna, vklady a výběry na účty vedené v ČNB, je poplatek vždy hrazen v hotovosti.