Hlavní navigace:


Hlavní stránka » Občané - fyzické osoby » Platební styk » Hotovostní operace

Hotovostní operace

Od 1. 3. 2017 jsou v platnosti nové sazebníky

Výběry

   
Poplatek je hrazen vždy z účtu  
Výběr hotovosti v Kč z Běžného účtu v Kč 75,–
Výběr hotovosti v cizí měně z Běžného účtu ve stejné cizí měně 75,–
Výběr hotovosti v cizí měně z Běžného účtu v jiné cizí měně zdarma
Výběr hotovosti v Kč z účtu v cizí měně zdarma
Výběr hotovosti v cizí měně z účtu v Kč zdarma
Položka vzniklá z výběru hotovosti v Kč nebo cizí měně z Běžného účtu vedeného v Kč nebo cizí měně zdarma
Expresní hotovostní výběr v objemu od 0,5 mil Kč (včetně) nebo protihodnotě v cizí měně, který nebyl nahlášen ve stanovené lhůtě bez příplatku

Vklady

   
Poplatek je hrazen buď v hotovosti složitelem, nebo z účtu, na který se vkládá, je-li složitel oprávněnou osobou k tomuto účtu 1)  
Zpracování vkladu přes přepážku platných adjustovaných Kč bankovek a vklad mincí nebo smíšený vklad bankovek a mincí v Kč (v případě, že vklad obsahuje do 50 kusů mincí včetně) na Běžný účet v Kč klienta FOO a vklad platných cizoměnových bankovek na Běžný účet v cizí měně klienta FOO předaných majitelem účtu nebo oprávněnou osobou 1) zdarma
Položka vzniklá z vkladu hotovosti v Kč nebo cizí měně na Běžné účty vedené v Kč nebo cizí měně zdarma
Zpracování vkladu hotovosti v Kč nebo v cizí měně na Běžné účty vedené v Kč nebo cizí měně provedeného třetí osobou 2) 75,-
Zpracování vkladu nad 0,5 mil Kč přes přepážku platných adjustovaných Kč bankovek nebo smíšeného vkladu bankovek a mincí Kč (v případě, že vklad obsahuje do 50 kusů mincí včetně) na Běžný Kč účet klienta FOP nebo PO a vkladu platných cizoměnových bankovek (nad protihodnotu 0,5 mil Kč) na Běžný účet v cizí měně klienta FOP nebo PO 75,-
Zpracování vkladu mincí a smíšeného vkladu bankovek a mincí v Kč (v případě, že vklad obsahuje více než 50 kusů mincí) vkládaných na Běžný účet přes pokladní přepážku, včetně vkladu ve prospěch účtu vedeného u jiné banky v tuzemsku 3,0 % z celkové vkládané částky,
min. 100,-
Zpracování vkladu mincí a smíšeného vkladu bankovek a mincí v Kč (v případě, že vklad obsahuje více než 50 kusů mincí) vkládaných na Dětské konto přes pokladní přepážku zdarma
Zpracování vkladu bankovek v Kč nebo vkladu bankovek a mincí v Kč (v případě, že vklad neobsahuje více než 50 kusů mincí) na Běžný účet v cizí měně klienta FOO - vklady realizované přes pokladní přepážku zdarma
Zpracování vkladu cizoměnových bankovek, které se běžně nakupují, na Běžné účty v Kč klienta FOO - vklady realizované přes pokladní přepážku zdarma
Zpracování vkladu cizoměnových bankovek, které se běžně nenakupují, (např. bankovek v prekluzivní lhůtě a poškozených bankovek) na účet v cizí měně 10,0 %
Zpracování vkladu cizoměnových bankovek, které se běžně nenakupují, (např. bankovek v prekluzivní lhůtě a poškozených bankovek) na účet v Kč 10,0 %
Výměna Kč do 100 kusů vč. jedné nominální hodnoty, jsou-li bankovky a mince roztříděné podle nominální hodnoty zdarma
Ostatní případy výměny Kč 3,0 % z vyměňované částky,
min. 100,-

Další služby

   
Vklady hotovostí v Kč na účty vedené v ČNB (realizované přes pokladní přepážku) 2,0 %, min. 200,-
Výběry hotovostí v Kč z účtů vedených v ČNB (realizované přes pokladní přepážku) 100,-
Zpracování vkladu hotovosti v Kč přes přepážku ve prospěch účtu vedeného u jiné banky v tuzemsku vyjma vkladu na ČNB a dceřinou společnost
- super expres (předávaný v den splatnosti do 12.30 hod.)
2,0 %, min. 200,-
Zpracování vkladu hotovosti v Kč přes přepážku ve prospěch účtu vedeného u jiné banky v tuzemsku vyjma vkladu na ČNB a dceřinou společnost 149,-
Zpracování vkladu hotovosti v Kč přes přepážku ve prospěch účtů dceřiných společností Komerční banky vedených u jiné banky - MPSS a KB PS bez poplatku

1) Osoba uvedená v podpisovém vzoru k účtu klienta.

2) Třetí osoba je osoba, která není majitelem účtu nebo oprávněnou osobou, ve prospěch kterého je prováděna platba v hotovosti.

Poplatky za hotovostní služby a transakce uvedené v Sazebníku KB se vždy odvíjí od účtu, resp. od segmentu majitele účtu. U hotovostních transakcí, které probíhají mimo účet klienta KB tzn. výměna, směnárna, vklady a výběry na účty vedené v ČNB, je poplatek vždy hrazen v hotovosti.